top of page

2 phản hồi dúng thử dưỡng mi EMAKED 2 tháng!!

Phản hồi sau 2 tháng từ những người dùng thử EMAKED 3 tháng !

Kết quả sau 2 tháng.

nó thực sự là rõ ràng dài ra rồi.

PAPAKEN đang mong đợi kết quả sau 3 tháng !!

Họ là 2 trong số 10 người

Báo cáo kết quả khác sẽ đến sau !

emaked review 1.jpeg
C715F504-8228-41DC-81C2-7842B7A95B60.JPEG
IMG_6783.jpg
98509D7C-86B2-43F9-A499-EAFBCED176A6.JPEG

​Từ khoá

  • dưỡng mi EMAKED

  • review dưỡng mi

  • Dưỡng mi của Nhật

bottom of page