top of page

Feedback mới của dưỡng mi EMAKED tháng 10

Sau 2 tháng sử dụng EMAKED thực sự là rõ ràng dài ra rồi !